Rámcové licenčné podmienky

RÁMCOVÉ LICENČNÉ PODMIENKY produktov DITEC (ďalej len „Licenčné podmienky")

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Výrobca vyvinul a je vykonávateľom autorských práv k počítačovým programom a ďalším autorským dielam zahrnutých v Produktoch.

1.2 Poskytovateľ je preferovaným partnerom Výrobcu a je oprávnený distribuovať Produkty  za podmienok uvedených v týchto Licenčných podmienkach.

1.3 Produkty sú chránené Autorským zákonom a ich použitie je možné len so súhlasom Výrobcua len v rozsahu takéhoto súhlasu. Tieto Licenčné podmienky vymedzujú povolený rozsah použitia Produktov zo strany Používateľa. Súhlas Výrobcu je podmienený bezvýhradným prijatím týchto Licenčných podmienok zo strany Používateľa, a to formou uzatvorenia Licenčnej zmluvy. Uzatvorenie Licenčnej zmluvy je podmienkou pre použitie akéhokoľvek Produktu.

1.4 Na základe uzatvorenia a riadneho plnenia Licenčnej zmluvy zo strany Používateľa Poskytovateľ umožňuje po dobu účinnosti Licenčnej zmluvy používanie Produktu Používateľom, a to výhradne v súlade s týmito Licenčnými podmienkami. Uzavretím Licenčnej zmluvy nedochádza k žiadnemu prevodu alebo vzdaniu sa práv duševného vlastníctva Výrobcu.

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa Licenčných podmienok sú si zmluvné strany povinné zasielať na adresu DITEC Commerce, s.r.o. : DITEC Commerce s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, pri Používateľovi na adresu uvedenú v Objednávke, pokým zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane jej zmenu alebo elektronicky, a to e-mailom na adresu DITEC Commerce, s.r.o.: commerce@ditec.sk, pri Používateľovi: uvedený v Objednávke.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa Licenčných podmienok, ktoré majú byť vyhotovené v písomnej forme sa považujú za vyhotovené v písomnej forme aj vtedy, ak sú vyhotovené a sú zaslané druhej zmluvnej strane elektronickou poštou na DITEC Commerce, s.r.o.: commerce@ditec.sk, pri Používateľovi: uvedený v Objednávke, pričom z takto vyhotovenej písomnosti je možné bez pochybností identifikovať zmluvnú stranu, ktorá daný právny úkon urobila.

1.6  Používateľ vyjadruje súhlas s elektronickým zasielaním faktúr vystavených podľa Licenčných podmienok úhradou faktúry. 

2. Definícia základných pojmov

2.1 Ak tieto Licenčné podmienky neobsahujú na konkrétnom mieste inú definíciu, majú pojmy tu použité nasledujúci význam:

a) „Aktivácia" – proces, v ktorom Používateľ na stanovenú dobu aktivuje Produkt zadaním aktivačného kľúča v rámci rozhrania Produktu. Aktivácia je nevyhnutnou podmienkou pre reálne sprístupnenie Odplatne poskytovanej funkcionality Produktu. Aktivačný kľúč je Používateľovi poskytnutý e-mailom na základe jeho objednávky, ktorú Poskytovateľ potvrdil, a po úhrade licenčnej odmeny. Odplatne poskytovaná funkcionalita Produktu je v Produkte aktivovaná okamihom zadania aktivačného kľúča. Doba, na ktorú je Odplatne poskytovaná funkcionalita poskytovaná, je uvedená v objednávke Aktivácie a plynie od okamihu potvrdenia objednávky Poskytovateľom; okamih samotnej Aktivácie  v tomto ohľade nie je rozhodujúci.

b) „Aktualizácia" – akákoľvek nová verzia Produktu označená vyšším číslom ako verzia, ktorá bola aktuálna v čase uzatvorenia Licenčnej zmluvy. Aktualizácia Produktu je Používateľovi poskytovaná po dobu trvania Licenčnej zmluvy bezodplatne – tým nie je dotknutá povinnosť Aktivácie pre možnosť užívať Odplatne poskytovanú funkcionalitu Produktu zahrnutú v Aktualizácii. Používateľ berie na vedomie, že Aktualizácia môže mať za následok rozšírenie, zúženie alebo zmenu funkcionality a využiteľnosti Produktu. V prípade, že Používateľ Aktualizáciu prijal, má sa za to, že s takýmito zmenami bez výhrad súhlasil.

c) „Aplikácie tretích strán" – počítačové programy, aplikácie, knižnice, databázy či moduly, ktoré Poskytovateľ používa pre vytvorenie a riadnu funkčnosť Produktu a ktoré sú prípadne v Produkte zahrnuté na základe licencie získanej Poskytovateľom od príslušnej tretej strany. V prípade Aplikácií tretích strán šírených pod open source licenciami sú príslušné licencie špecifikované v popise Produktu alebo v Dokumentácii Produktu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zoznam Aplikácií tretích strán či použiť ich inú verziu. Aplikácie tretích strán, ktoré boli či sú použité pre vytvorenie Produktu a ktoré môžu byť prípadne zahrnuté do jednotlivých modulov Produktu sú výslovne vymenované v Dokumentácii Produktu.

d) „Autorský zákon" – zákon č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších právnych predpisov platných a účinných ku dňu uzatvorenia Licenčnej zmluvy.

e) „Bezodplatne poskytovaná funkcionalita" – funkcionalita Produktu, ktorá je Poskytovateľom sprístupnená bez povinnosti úhrady licenčnej odmeny. Bezodplatne poskytovaná funkcionalita je vymedzená v Osobitných licenčných podmienkach pre Produkt a popísaná v Dokumentácii Produktu na stránkach: www.ditec.sk/produkty.

f) „Cenník" – aktuálny cenník Poskytovateľa dostupný on-line   obsahujúci najmä určenie aktuálnej výšky licenčnej odmeny za Aktiváciu Odplatne poskytovanej funkcionality Produktu.

g) „Dokumentácia" – akákoľvek podkladová alebo sprievodná dokumentácia Produktu, vrátane Používateľskej príručky a ďalších Poskytovateľom sprístupnených informácií o Produkte.

h) „Koncový používateľ" – fyzická osoba podieľajúca sa na aktivitách Používateľa, ktorej Používateľ sprístupnil Produkt pre používanie v rámci činnosti Používateľa. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby každý Koncový používateľ bol zoznámený s podmienkami Licencie a zaviazal sa ich dodržiavať. Používateľ zodpovedá za prípadné porušenie Licenčných podmienok a škodu tým spôsobenú aj v prípade, že sa daného porušenia dopustil Koncový používateľ či iná osoba, ktorej Používateľ umožnil Produkt použiť.

i) „Licencia" – práva používať Produkt definované v čl. 3, 4, 5, 6 a 7 týchto Licenčných podmienok a v Osobitných licenčných podmienkach.

j) „Licenčná zmluva" – zmluvný vzťah uzatvorený medzi Výrobcom a Používateľom, na základe ktorého sa Používateľ zaviazal dodržiavať tieto Licenčné podmienky a Osobitné licenčné podmienky.

k) „Multilicencia" – Licencia udelená s množstevným rozsahom presahujúcim obmedzenie uvedené v ods. 4.5 čl. 4 týchto Licenčných podmienok. Multilicencia je Používateľovi udelená na základe jeho objednávky, ktorú Poskytovateľ potvrdil.

l) „Odplatne poskytovaná funkcionalita" – funkcionalita Produktu, ktorá je Poskytovateľom sprístupnená na vopred stanovené obdobie za podmienky úhrady licenčnej odmeny zo strany Používateľa a po Aktivácii Produktu. Odplatne poskytovaná funkcionalita je vymedzená v Osobitných licenčných podmienkach pre daný Produkt a popísaná v Dokumentácii Produktu.

m) „Osobitné licenčné podmienky" – osobitné ustanovenia popisujúce rozsah Licencie pre konkrétny Produkt. Osobitné licenčné podmienky sú uvedené v prílohe týchto Licenčných podmienok.

n) „Poskytovateľ" – spoločnosť DITEC Commerce s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 960 369, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro; vložka číslo: 120641/B. Poskytovateľ je preferovaným distribútorom Produktov a je oprávnený distribuovať Produkty  podľa týchto Llicenčných podmienok na základe Zmluvy o distribúcii Produktov uzatvorenej medzi Výrobcom a Poskytovateľom.

o) „Používateľ" – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s Výrobcom zmluvný vzťah založený Licenčnou zmluvou, ako i každá osoba, ktorá Produkt sťahuje, inštaluje, kopíruje, sprístupňuje Koncovému používateľovi alebo inak používa.

p) „Používateľská príručka" – aktuálna verzia referenčnej dokumentácie Produktu, bežne tvoriaca súčasť dodávky Produktu, ktorá je tiež dostupná on-line (viď príslušná príloha Licenčných podmienok). Používateľská príručka obsahuje popis podporovanej funkcionality Produktu a návod pre používanie tejto funkcionality. Poskytovateľ si vyhradzuje právo doplniť či akokoľvek inak zmeniť Používateľskú príručku, a to predovšetkým, avšak nie výlučne, v súvislosti s Aktualizáciami Produktu.

q) „Produkt" – počítačové programy a ďalšie prvky popísané v Osobitných licenčných podmienkach.

r) „Výrobca" – spoločnosť DITEC, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 385 401, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa; vložka číslo: 769/B. Výrobca je vykonávateľom autorských práv k počítačovým programom a ďalším autorským dielam zahrnutým v Produktoch.

s) „Zariadenie" – technické zariadenie typu počítač, tablet, smartphone a pod., spĺňajúce parametre definované v Dokumentácii Produktu. Pokiaľ je na Zariadení viacero inštancií operačného systému, považuje sa každá takáto inštancia pre účely množstevného rozsahu Licencie za samostatné Zariadenie.

t) „Llicenčné podmienky" – obchodné podmienky Poskytovateľa popisujúce práva a povinnosti strán pri uzatváraní Licenčných zmlúv k Produktom, pri objednávkach Aktivácie Produktu alebo Multilicencie pre Produkt. 

3. Predmet Licenčnej zmluvy

3.1 Na základe Licenčnej zmluvy poskytuje Výrobca Používateľovi právo na používanie Produktu (ďalej len „Licencia") a to výhradne v rozsahu, ktorý je výslovne vymedzený v týchto Licenčných podmienkach a v Osobitných licenčných podmienkach daného Produktu, a to za podmienky riadneho dodržiavania záväzkov Používateľa z Licenčnej zmluvy. Súčasťou Licencie je aj (sub)licencia na používanie Aplikácií tretích strán Používateľom, pokiaľ sú integrované v Produkte a sú používané pri súčasnom použití Produktu v súlade s týmito Licenčnými podmienkami.

3.2 Produkt môže obsahovať Bezodplatne poskytovanú funkcionalitu a Odplatne poskytovanú funkcionalitu. Odplatne poskytovaná funkcionalita je sprístupňovaná len na obmedzené obdobie, a to na základe objednávky Používateľa potvrdenej Poskytovateľom a za podmienky riadne vykonanej Aktivácie po zaplatení licenčnej odmeny.

3.3 Vlastnosti a funkcionalita Produktu môžu byť rozšírené, zúžené či inak upravené na základe Aktualizácie alebo opravy chýb. Poskytovateľ nie je povinný vydať akúkoľvek Aktualizáciu a obsah Aktualizácií, ktoré vydá, je závislý výhradne na úvahe Poskytovateľa alebo Výrobcu. V prípade, že bola vydaná Aktualizácia a nedošlo dosiaľ k zmene Dokumentácie, nebude sa prihliadať na prípadné rozdiely medzi skutočnými vlastnosťami Produktu a jeho popisom v Dokumentácii.

3.4 Poskytnutie práva používať Produkt ani Aktivácia nezakladá pre Používateľa žiadne vlastnícke právo, ani právo duševného vlastníctva alebo právo priemyselného vlastníctva k Produktu a jeho súčastiam.

3.5 Spôsob uzavretia Licenčnej zmluvy, spôsob zadania a potvrdenia objednávky Aktivácie Odplatne poskytovanej funkcionality Produktu a spôsob zadania a potvrdenia objednávky Multilicencie je stanovený v Licenčných podmienkach Poskytovateľa.

3.6 Pokiaľ nedošlo k uzatvoreniu Licenčnej zmluvy skôr, dochádza k uzatvoreniu Licenčnej zmluvy najneskôr v okamihu  poskytnutia aktivačného kľúča Používateľovi podľa písm. a) ods. 2.1 čl. 2 týchto Licenčných podmienok. Bez potvrdenej objednávky Poskytovateľom však nemôže byť vykonaná Aktivácia Produktu, ani nemôže dôjsť k udeleniu Multilicencie.

3.7 Bez toho, aby bola medzi Výrobcom a Používateľom uzatvorená platná a účinná Licenčná zmluva, nie je Používateľ oprávnený Produkt akýmkoľvek spôsobom použiť. Neoddeliteľnou súčasťou Licenčnej zmluvy sú tieto Llicenčné podmienky a Osobitné licenčné podmienky pre konkrétny Produkt.

3.8 Poskytovateľ upozorňuje, že správna funkcionalita Produktu je závislá na celom rade faktorov, predovšetkým na dostatočnom výkone a kompatibilite hardware, na ktorom je Produkt inštalovaný, na správnej funkcii a integrácii Aplikácií tretích strán zahrnutých do Produktu, ako i na prostredí, v ktorom je Produkt u Používateľa nainštalovaný a spúšťaný. Poskytovateľ nezodpovedá za vhodnosť hardwarového a softwarového prostredia Používateľa a z tohoto dôvodu nemôže garantovať funkčnosť Produktu za každých okolností. Poskytovateľ výslovne upozorňuje, že bez ohľadu na to, že pri tvorbe a Aktualizácii Produktu je vynakladaná najvyššia starostlivosť, Produkt môže mať vlastnosti, ktoré v niektorých situáciách či v kombinácii s niektorými ďalšími faktormi môžu viesť k nefunkčnosti či chybe Produktu. Na základe uvedeného je preto Používateľ povinný predovšetkým:

a) riadne a dostatočne zálohovať všetky svoje dáta;

b) prijať také opatrenia, aby prípadná nefunkčnosť alebo chyba Produktu neviedla k vzniku škody presahujúcej výšku predvídateľnej škody uvedenú v týchto Licenčných podmienkach.

4. Rozsah Licencie k Produktu

4.1 Produkt môže byť použitý len na vhodnom technickom Zariadení zodpovedajúcom špecifikácii podľa Dokumentácie.

4.2 Produkt smie byť použitý len:

a) stiahnutím rozmnoženiny Produktu na dané Zariadenie;

b) vyhotovením neaktívnej rozmnoženiny Produktu pre účely bezpečnosti alebo archivácie;

c) inštaláciou rozmnoženiny Produktu na dané Zariadenie pri rešpektovaní množstevného rozsahu Licencie;

d) spúšťaním inštalovanej rozmnoženiny Produktu na danom Zariadení a jeho používaním spôsobom, ktorý umožňuje používateľské rozhranie Produktu. Používateľským rozhraním sa rozumejú funkcie Produktu popísané v Používateľskej príručke, ktoré umožňuje komunikáciu s Používateľom a ďalšími aplikáciami.

4.3 Pokiaľ je Licenčnou zmluvou poskytovaná Multilicencia, musí byť Licenčná zmluva uzatvorená spôsobom špecifikovaným v Licenčných podmienkach a musí obsahovať počet Koncových používateľov, ktorým Používateľ smie Produkt sprístupniť pre používanie.

4.4 Územný rozsah Licencie nie je obmedzený.

4.5 Pokiaľ nie je udelená Multilicencia, umožňuje jedna Licenčná zmluva použiť rozmnoženinu Produktu jedinému Koncovému používateľovi na tom Zariadení, na ktoré Používateľ Produkt prvýkrát inštaloval.

5. Bezodplatne poskytovaná funkcionalita

5.1 Licencia k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite Produktu je poskytovaná na dobu, ktorá je obmedzená len trvaním zákonnej ochrany k majetkovým autorským právam k Produktu.

5.2 Licencia k Produktu v rozsahu jeho Bezodplatne poskytovanej funkcionality je udelená bezodplatne. S použitím Produktu môžu byť kombinované ďalšie produkty alebo služby uvedené v Cenníku.

5.3 Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek chyby Bezodplatne poskytovanej funkcionality ani za škody, ktoré by prípadne z použitia Bezodplatne poskytovanej funkcionality vznikli. Používateľ je povinný uistiť sa, že použitím Bezodplatne poskytovanej funkcionality nevznikne jemu ani tretej osobe škoda a zdržať sa použitia Bezodplatne poskytovanej funkcionality, pokiaľ táto podmienka nie je splnená.

6. Odplatne poskytovaná funkcionalita

6.1 Odplatne poskytovaná funkcionalita Produktu je dostupná len po dobu uvedenú v Poskytovateľom potvrdenej objednávke na sprístupnenie tejto funkcionality.

6.2 V prípade, že má dôjsť k presunu Produktu na iné Zariadenie, a predtým došlo k Aktivácii Produktu umožňujúcej užívať Odplatne poskytovanú funkcionalitu Produktu, je presun na iné Zariadenie možný len po predchádzajúcej notifikácii Poskytovateľa pomocou formulára dostupného  tu . Poskytovateľ si v takomto prípade môže vyžiadať doplňujúce informácie a vyhradzuje si právo vydať nový aktivačný kľúč za poplatok určený podľa Cenníka.

6.3 Pokiaľ nie je udelená Multilicencia, jedna Licenčná zmluva umožňuje nanajvýš jednu súčasne prebiehajúcu Aktiváciu Produktu (opätovná Aktivácia po skončení pôvodnej však nie je vylúčená). Pokiaľ kedykoľvek za trvania Aktivácie Produktu dôjde k Aktivácii rovnakého Produktu pre ďalšieho Koncového používateľa, ďalšie Zariadenie či inak určenú ďalšiu inštanciu Produktu (teda dôjde k rozšíreniu množstevného rozsahu Licencie na ďalšie inštancie a udeleniu Multilicencie, pokiaľ do tej doby nebola udelená), doba Aktivácie pôvodnej inštancie či inštancií Produktu sa predlžuje na dobu Aktivácie novej inštancie Produktu, teda tak, aby doba trvania Aktivácie Produktu bola pre všetky aktivované inštancie Produktu rovnaká a jednotná. V takom prípade je licenčná odmena za Aktiváciu Produktu určená celkovým počtom inštancií Produktu a jednotkovou cenou uvedenou v Cenníku. Používateľ má súčasne povinnosť zaplatiť za predĺženie Aktivácie pôvodnej inštancie alebo inštancií Produktu pomernú časť pôvodne uhradenej licenčnej odmeny v rozsahu, v akom bola pôvodná Aktivácia predĺžená. Doplatok pomernej časti pôvodne uhradenej licenčnej odmeny sa vždy zaokrúhli na desiatky centov smerom dole – v prospech Používateľa. [Príklad: Používateľ uhradil licenčnú odmenu za Aktiváciu jednej inštancie Produktu vo výške 120 EUR, a to na obdobie 12 mesiacov (teda 10 EUR mesačne). Presne po 2 mesiacoch používania sa Používateľ rozhodol zakúpiť Licenciu pre ďalšiu inštanciu Produktu, tzn. bude mať Multilicenciu pre 2 Aktivácie Produktu, a to na 12 mesiacov odo dňa zakúpenia druhej Aktivácie. Ak je jednotková cena pre 2 až 5 Aktivácií 102 EUR za jednu inštanciu Produktu, uhradí 2 x 102 EUR a súčasne 20 EUR za predĺženie Aktivácie pôvodnej inštancie Produktu o 2 mesiace.]

6.4 Licencia k Produktu v rozsahu jeho Odplatne poskytovanej funkcionality je poskytovaná odplatne a je podmienená úhradou licenčnej odmeny za Aktiváciu Produktu. Jednotková cena použitá pre vypočítanie licenčnej odmeny môže byť závislá na počte súčasných Aktivácií inštancií Produktu (množstevná zľava).

6.5 Výška licenčnej odmeny za Odplatne poskytovanú funkcionalitu je určená podľa platného Cenníka Poskytovateľa. S použitím Produktu môžu byť kombinované ďalšie produkty alebo služby uvedené v Cenníku.

6.6 Ak v priebehu prvých 30 dní nasledujúcich po potvrdení objednávky Aktivácie Produktu (ďalej len „Obdobie ručenia") Používateľ zistí akúkoľvek chybu v aktuálnej najnovšej verzii Produktu, ktorá bráni plnej funkčnosti Odplatne poskytovanej funkcionality Produktu v zhode so špecifikáciami uvedenými v Dokumentácii, je Používateľ oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa s podrobnou písomnou správou popisujúcou priebeh vzniku a prejavy takejto chyby, musí tak však učiniť do 3 dní, odkedy chybu zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení primeranej starostlivosti, najneskôr však do konca Obdobia ručenia. Poskytovateľ v prípade, že včas nahlásenú chybu vyhodnotí ako chybu Produktu, vynaloží primerané úsilie na identifikáciu príčiny a zabezpečenie opravy takejto chyby (ďalej len „obmedzená záruka"). Oprava môže byť podľa úvahy Poskytovateľa poskytnutá Používateľovi priamo, alebo bude poskytnutá vydaním novej verzie Produktu. Všetky poskytnuté opravy sú považované za súčasť Produktu.

6.7 Obmedzená záruka sa nevzťahuje na chybu pochádzajúcu z hardware alebo software Používateľa, chybu vo verzii, ktorá nie je aktuálne najnovšou verziou Produktu alebo ktorá je označená ako skúšobná verzia alebo betaverzia, chybu spôsobenú neoprávneným použitím alebo úpravou Produktu alebo ktorejkoľvek jeho súčasti alebo neschopnosťou Používateľa zakomponovať do prevádzkovaného riešenia opravy alebo Aktualizácie, ktoré mu boli poskytnuté. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na chybu spôsobenú používaním Produktu v rozpore s Licenčnými podmienkami alebo ustanoveniami Používateľskej príručky.

6.8 V prípade, že sa na chybu vzťahuje obmedzená záruka, je jediným nápravným prostriedkom Používateľa právo domáhať sa primeraného úsilia Poskytovateľa na identifikáciou príčiny a zabezpečenie opravy takejto chyby. Pokiaľ by z dôvodu chyby Produktu vznikla Používateľovi škoda, zodpovedá za ňu Poskytovateľ len v rozsahu podľa ods. 3.8 čl. 3  a čl. 8 týchto Licenčných podmienok.

7. Ďalšie podmienky Licencie

7.1 Používateľ je oprávnený Produkt používať pri splnení nasledujúcich podmienok:

a) Produkt môže byť používaný iba v rozsahu udelenej Licencie.

b) Používateľ musí Produkt používať v súlade s jeho určením a s Používateľskou príručkou. Produkt môže byť použitý len pre vlastné interné potreby Používateľa na účel, ktorý vyplýva z Dokumentácie Produktu. Komerčné použitie Produktu za odplatu pre iné osoby je zakázané.

c) V prípade Používateľa, ktorý je fyzickou osobou, je použitie pre iné než vlastné potreby daného Používateľa, zakázané. Pri použití Produktu zamestnancom alebo inou fyzickou osobou plniacou pracovné či obdobné povinnosti pre zamestnávateľa sa takýto Používateľ považuje za Koncového používateľa a vyžaduje sa, aby Licenčnú zmluvu uzatvoril ako Používateľ zamestnávateľ takéhoto užívateľa. V prípade, že Koncových používateľov je viac než jeden, je Používateľ povinný získať Multilicenciu. Uzatvorenie Licenčnej zmluvy v takýchto prípadoch môže byť vykonané objednávkou Multilicencie alebo, pokiaľ Koncový používateľ už inštaloval Produkt na Zariadenie, zaslaním písomného vyhlásenia Používateľa (zamestnávateľa), že akceptuje Zmluvné a licenčné podmienky Produktu.

d) Produkt je poskytovaný v binárnej podobe (strojový kód) a Používateľ nemá právo používať, skúmať ani spätne prekladať strojový kód Produktu.

e) V prípade nevykonania Aktivácie Produktu nemôže Používateľ využívať Odplatne poskytovanú funkcionalitu.

f) V prípade akéhokoľvek sporu s treťou osobou alebo nároku tretej osoby vzniknutého v súvislosti s používaním Produktu sa Používateľ zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o takomto nároku či spore a poskytnúť mu všetku súčinnosť, ktorú si Poskytovateľ vyžiada. Používateľ sa zaväzuje v prípade, že o to Poskytovateľ požiada, umožniť Poskytovateľovi prevziať obranu pred takýmito nárokmi či spormi. Poskytovateľ tento postup zvolí na základe svojho výlučného uváženia. Používateľ sa zaväzuje zdržať sa potvrdenia či uznania akéhokoľvek nároku tretej osoby týkajúceho sa Produktu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

g) Používateľ nie je oprávnený: • predať, prenajať, poskytnúť Produkt, jeho licenciu alebo sublicenciu, alebo inak distribuovať Produkt (či už samostatne alebo ako súčasť iného systému) akejkoľvek tretej strane, • používať Produkt iným ako výslovne v týchto Licenčných podmienkach dovoleným spôsobom, • modifikovať Produkt či akokoľvek doňho zasahovať okrem spôsobov, ktoré umožňuje používateľské rozhranie Produktu, • odstrániť, pozmeniť alebo zničiť vlastnícke, značkové alebo autorské označenia alebo oznamy umiestnené na alebo obsiahnuté v Produkte, Používateľských príručkách alebo akýchkoľvek pridružených materiáloch či Dokumentácii, • využívať Aplikácie tretích strán inak ako prostredníctvom Produktu, • upravovať, prekladať, analyzovať, spätne prekladať alebo disasemblovať Produkt alebo akúkoľvek jeho časť, či inak sa pokúsiť o získanie zdrojového kódu Produktu alebo jeho časti, • vytvárať rovnaké alebo odvodené počítačové programy podľa Produktu, či už priamo, alebo nepriamo.

7.2 V prípade, že Poskytovateľ získa dôvodné podozrenie o porušení Zmluvných a licenčných podmienok zo strany Používateľa, je oprávnený rozhodnúť o okamžitom pozastavení Aktivácie, pokiaľ k nej došlo, či o pozastavení Licencie k Produktu ako celku, a to až na dobu 60 dní. Pozastavenie Aktivácie nezakladá žiadny nárok Používateľa na akúkoľvek kompenzáciu uhradenej licenčnej odmeny či inú náhradu, a to bez ohľadu na to, či sa podozrenie potvrdí, alebo nie. Používateľ je povinný poskytnúť všetky potrebné informácie pre preskúmanie takéhoto podozrenia. Týmto nie je dotknuté právo Poskytovateľa ukončiť Licenčnú zmluvu postupom podľa čl. 9 týchto Licenčných podmienok.

8. Obmedzenie zodpovednosti

8.1 S ohľadom na upozornenie Poskytovateľa a záväzky Používateľa podľa ods. 3.8 čl. 3 týchto Licenčných podmienok obe strany potvrdzujú, že neočakávajú, že by Používateľovi z prípadného porušenia Licenčnej zmluvy Poskytovateľom mohla vzniknúť škoda vyššia, než je zaplatená licenčná odmena. Táto čiastka tak predstavuje najvyššiu predvídateľnú škodu, ktorá by mohla Používateľovi teoreticky vzniknúť, pričom Používateľ súhlasí s tým, že pokiaľ by skutočná škoda túto čiastku prevýšila, Poskytovateľ nebol povinný vznik takejto škody predvídať a nebude povinný k jej náhrade. Do výpočtu prípadne vzniknutej škody sa nezapočítava ušlý zisk. Používateľ berie výslovne na vedomie, že licenčná odmena sa u Bezodplatne poskytovanej funkcionality nepoužije, a že Poskytovateľ tým pádom nebude povinný nahradiť akúkoľvek škodu súvisiacu s Bezodplatne poskytovanou funkcionalitou.

8.2 Poskytovateľ nebude za žiadnych okolností zodpovedný za náhodné, následné, zvláštne alebo nepriame škody, straty akéhokoľvek charakteru vyplývajúce z prerušenia realizácie funkcií a procesov Používateľa, alebo straty, škody alebo poškodenie uchovávaných údajov, bez ohľadu na formu udalosti, či už ide o plnenie zmluvy, úmyselný čin, nedbanlivosť, porušenie záruky alebo inú udalosť.

8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná za omeškanie alebo neplnenie svojich povinností podľa Licenčnej zmluvy, ak je takéto omeškanie alebo neplnenie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za škodu, predovšetkým požiarom, záplavou, štrajkom, občianskou, vládnou alebo vojenskou mocou, vyššou mocou, teroristickým činom, vojnou alebo inou podobnou príčinou, ktorá je mimo kontroly alebo nebola zavinená chybou alebo zanedbaním zmluvnej strany, ktorá je v omeškaní alebo neplní svoje povinnosti, či jej dodávateľov.

9. Trvanie Licenčnej zmluvy, odstúpenie a zánik Licencie

9.1 Licenčná zmluva sa uzatvára na dobu trvania Licencie k Produktu.

9.2 Výrobca  je oprávnený odstúpiť od Licenčnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a) Požívateľ použije Produkt v rozpore s Licenčnými podmienkami,

b) Používateľ použije Produkt spôsobom znižujúcim jeho hodnotu.

9.3 Používateľ je oprávnený odstúpiť od Licenčnej zmluvy, pokiaľ tak stanovia Licenčné podmienky alebo zákon.

9.4 Účinnosť odstúpenia nastáva doručením písomného oznámenia o odstúpení od Licenčnej zmluvy. Odstúpením Licencia zaniká.

9.5 Po ukončení účinnosti Licenčnej zmluvy je Používateľ povinný:

a) ukončiť vytváranie kópií a používania Produktu a Používateľskej príručky či inej Dokumentácie,

b) zničiť všetky kópie Produktu a Používateľskej príručky či inej Dokumentácie, ktoré získal v priebehu trvania Licenčnej zmluvy.

9.6 Výrobca je oprávnený Licenčnú zmluvu vypovedať v prípade, že Používateľ odmietne zmenu Licenčných podmienok alebo Osobitných licenčných podmienok podľa ods. 10.7 čl. 10 týchto Licenčných podmienok. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede.

9.7 Zánik účinnosti Licenčnej zmluvy sa netýka platnosti a účinnosti tých jej ustanovení, pri ktorých z ich povahy alebo z Licenčnej zmluvy vyplýva, že majú ostať záväzné aj po zániku účinnosti Licenčnej zmluvy, ako napr. ustanovenie o riešení sporov, zodpovednosti za škodu a zákazu použitia Produktov bez súhlasu Poskytovateľa.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Uzavretím Licenčnej zmluvy Používateľ súhlasí s Licenčnými podmienkami a Osobitnými licenčnými podmienkami a potvrdzuje všetky vyhlásenia a záväzky v nich uvedené.

10.2 Pri výklade práv a povinností strán sa použije nasledujúce poradie priority (dokument uvedený skôr má prednosť pred dokumentom uvedeným neskôr):

a) Poskytovateľom potvrdená objednávka či iná výslovná dohoda strán;

b) Osobitné licenčné podmienky pre Produkt;

c) Tieto Licenčné podmienky.

10.3 Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že pre plnenie Licenčnej zmluvy a vymáhanie záväzkov z nej je Poskytovateľ povinný spracovávať jeho osobné údaje, ako meno, priezvisko, kontaktné údaje a prípadné ďalšie údaje vyžiadané Poskytovateľom.

10.4 Používateľ zodpovedá za škody spôsobené zneužitím Licencie, pokiaľ zásah do autorských práv nebol zavinený Poskytovateľom.

10.5 Licenčná zmluva sa riadi a musí byť vykladaná podľa zákonov Slovenskej republiky. Používateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú a výslovne súhlasia, že na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov z Licenčnej zmluvy alebo spory a nároky súvisiace s používaním Produktu je príslušný súd v Slovenskej republike.

10.6 V prípade, že je akékoľvek ustanovenie Licenčnej zmluvy, Licenčných podmienok alebo Osobitných licenčných podmienok neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení.

10.7 Poskytovateľ je oprávnený vydať nové Licenčné podmienky alebo Licenčné podmienky zmeniť. Rovnako môže vydať nové Osobitné licenčné podmienky pre nový alebo existujúci Produkt alebo Osobitné licenčné podmienky existujúceho Produktu zmeniť alebo zrušiť a Produkt prestať ponúkať. Nové či zmenené podmienky sa použijú na existujúce Licenčné zmluvy za predpokladu, že do 2 mesiacov od notifikácie Používateľa Používateľ použitie nových či zmenených podmienok písomne neodmietne. Nové či zmenené Licenčné podmienky sa použijú vždy pri novej Aktivácii Produktu. Notifikácia nových či zmenených podmienok sa vykoná zaslaním e-mailového oznámenia zo strany Poskytovateľa tým Používateľom, ktorí mu oznámili svoju aktuálnu e-mailovú adresu.  Používatelia, ktorí neoznámili Poskytovateľovi aktuálnu e-mailovú adresu alebo jej zmenu alebo nesúhlasili so zasielaním notifikácií, sú povinní informovať sa najmenej raz mesačne o prípadnej zmene alebo vydaní nových podmienok na vyššie uvedenej stránke. V takom prípade je notifikácia vykonaná návštevou stránky alebo porušením povinnosti Používateľa zoznámiť sa so zmenou.

10.8 Tieto Licenčné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť  dňa  1.5.2021.

10.8 Tieto Zmluvné a licenčné podmienky majú nasledujúce prílohy:

a) Príloha A: Osobitné licenčné podmienky pre D.Signer Suite

b) Príloha B: Osobitné licenčné podmienky pre D.Viewer

c) Príloha C: Osobitné licenčné podmienky pre D.Signer Integration Suite

d) Príloha D: Osobitné licenčné podmienky pre eDeskReader

e) Príloha D: Osobitné licenčné podmienky pre D.Convert

f) Príloha F: Osobitné licenčné podmienky pre D.PDF Signer

g) Príloha G: Osobitné licenčné podmienky pre D.Bulk Signer

h) Príloha H: Osobitné licenčné podmienky pre D.Bulk Sender