Osobitné licenčné podmienky pre D.Convert

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Convert.

1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

a) „Elektronický podpis" – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS.

b) „Nariadenie eIDAS" – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

c) „Produkt" – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi pre vytváranie a spracovanie Elektronického podpisu v súlade s Nariadením eIDAS a ZDS. Funkcionalita Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke. Pokiaľ nie je uvedené inak, jednotlivé časti Produktu boli certifikované Úradom.

d) „ZDS" – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

e) „Zákon o eGovernmente" – zákon č. 305/2013 Z. z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení neskorších predpisov.

f) „Vyhláška o zaručenej konverzii" – vyhláška č. 275/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zaručenej konverzii.

g) „Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis" – certifikát pre elektronický podpis, ktorý vydáva kvalifikovaný Poskytovateľ dôveryhodných služieb a ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I nariadenia EU č. č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (v ďalšom len „nariadenie EU č. č. 910/2014").

h) „Kvalifikovaný mandátny certifikát" – kvalifikovaný certifikát, definovaný v §8 zákona č.272/2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

i) „Elektronické časové pečiatky" – sú údaje v elektronickej forme, ktoré viažu iné údaje v elektronickej forme s konkrétnym časom, čím tvoria dôkaz o existencii týchto iných údajov v danom čase, definované v oddiele 6 nariadenia EU č. 910/2014.

j) „Dôveryhodná služba" – je elektronická služba, definovaná v kapitole I, článok 3, bod 16 nariadenia EU č. 910/2014.

2. Popis Produktu

2.1 Produkt podporuje realizáciu procesov zaručenej konverzie dokumentov z papierovej do elektronickej podoby a z elektronickej do papierovej podoby v súlade s aktuálnou Používateľskou príručkou. Produkt a jeho súčasti – jednotlivé certifikované moduly sú uvedené nižšie a podrobne popísané v Používateľskej príručke.

2.2 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov:

a) D.Convert – softwarový produkt určený na realizáciu vzájomnej konverzie dokumentov z jednej formy do druhej, tj. z papierovej podoby dokumentu do elektronickej a naopak, tj. z elektronickej podoby dokumentu do papierovej.

b) Pre zabezpečenie funkčnosti produktu sú využívané nasledovné služby, resp. dôveryhodné služby v zmysle nariadenia eIDAS a produkty tretej strany:

  • Kvalifikované mandátne certifikáty a ich príslušné SW a HW príslušenstvo
  • Dôveryhodná služba elektronických časových pečiatok
  • Dôveryhodná služba overenia platnosti (validácie) elektronicky podpísaného dokumentu
  • Služba konverzie elektronickej podoby dokumentu doložky o konverzii do tlačového formátu (PDF).

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita

3.1 Fukcionalita celého Produktu sa poskytuje len odplatne. Platby za funkcionalitu sa uhrádzajú ročne vopred, pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak. Aktuálny cenník sa nachádza na stránke TU.

4. Osobitné podmienky Licencie 

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa TU.

4.2 Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím príslušného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť zakúpením novej licencie na príslušné obdobie.

4.3 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.

4.4 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš jednou fyzickou osobou ako Koncovým používateľom (osobný počítač, notebook a pod. – nie server obsluhujúci súčasne viacerých koncových používateľov). V prípade Multilicencie k odplatne poskytovanej funkcionalite, umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu Produktu na toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia.

4.5 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, eShop, aby mal možnosť byť upozornený na vydanie novej verzie Produktu.

4.6 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa mailom, telefonicky. Kontakty sú uvedené TU