Osobitné licenčné podmienky pre D.Bulk Signer (Standard/Premium)


1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Bulk Signer.

1.2. Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

a) „Elektronický podpis“ – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS.

b) „Nariadenie eIDAS“ – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

c) „Produkt“ – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi pre vytváranie a spracovanie Elektronického podpisu v súlade s Nariadením eIDAS a ZDS. Funkcionalita Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke.

d) „ZDS“ – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

2. Popis Produktu

2.1 Produkt D.Bulk Signer je samostatná aplikácia určená na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu, podporuje podpisovanie elektronických dokumentov v týchto formátoch: 

 •  textové dokumenty vo formátoch:
  • PDF/A (aplikácia zabezpečuje konverziu z PDF do tohto formátu)
  • TXT
 •  obrázky vo formátoch PNG
 •  XML dokumenty vo forme elektronických formulárov, ktoré sú podpisované v súlade s nasledujúcimi štandardami:
  • XMLDataContainer pre formát ASiC
  • XAdES_ZEP 2.0

v súlade s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Umožňuje výber elektronického dokumentu na podpísanie – súboru v adresári, ako aj súboru, do ktorého má byť podpísaný elektronický dokument uložený. Aplikácia umožňuje voliteľne pripojiť k takto vytvorenému kvalifikovanému elektronickému podpisu aj kvalifikovanú časovú pečiatku, ak má používateľ takúto službu sprístupnenú.

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita

3.1 Fukcionalita Produktu (Standard/Premium) sa poskytuje len odplatne. Platby za funkcionalitu sa uhrádzajú ročne vopred, pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak.

3.1.1. Aktuálny cenník pre produkt D.Bulk Signer Standard sa nachádza na stránke TU.

3.1.2 Aktuálny cenník pre produkt D.Bulk Signer Premium sa nachádza na stránke TU.

4. Osobitné podmienky Licencie

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa TU.

4.2 Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím príslušného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť zakúpením novej licencie na príslušné obdobie.

4.3 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.

4.4 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš jednou fyzickou osobou ako Koncovým používateľom (osobný počítač, notebook a pod. – nie server obsluhujúci súčasne viacerých koncových používateľov). V prípade Multilicencie k odplatne poskytovanej funkcionalite, umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu Produktu na toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia.

4.5 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, eShop, aby mal možnosť byť upozornený na vydanie novej verzie Produktu.

4.6 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa mailom, telefonicky. Kontakty sú uvedené TU.