Osobitné licenčné podmienky pre D.Bulk Sender


1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Bulk Sender.

1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

a) „GUI" – Grafické používateľské rozhranie (angl. Graphical User Interface), skratka GUI, používateľské rozhranie, ktoré umožňuje ovládať Produkt pomocou súboru interaktívnych obrazových prvkov. Tie spúšťajú príkazy a umožňujú priamu interakciu s Produktom.

b) „NASES" – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

c) „Produkt" zabezpečuje komunikačný proces s elektronickou schránkou ÚPVS na úrovni webových služieb, posielanie elektronických správ podľa nadefinovaných nastavení.

d) „ÚPVS" Ústredný portál verejnej správy dostupný na adrese https://www.slovensko.sk/.

e) „Zákon o eGovernmente" – zákon č. 305/2013 Z. z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení neskorších predpisov.

2. Popis Produktu

2.1 Produkt D.Bulk Sender odosiela elektronické správy do elektronických schránok používateľov na ÚPVS. Umožňuje tiež hromadné zasielanie pripravených správ cez rozhrania ÚPVS. Používať ho môžu právnické osoby. Aplikácia je inštalovaná a prevádzkovaná na pracovnej stanici, pričom podporované pracovné prostredie je MS Windows.

2.2 Produkt D.Bulk Sender zabezpečuje nasledujúcu funkcionalitu v procese odoslania elektronickej správy, podania:

a) kontrola syntaktickej správnosti Message.Container správ vytvorených Používateľom,

b) vytváranie správ vo formáte SK.Talk na základe definovaných konfiguračných údajov pre jednotlivé typy podaní zasielané ako Message.Container,

c) automatizované odosielanie elektronických správ, podaní vytvorených vo formáte SK.Talk zo zadaného vstupného adresára do elektronickej schránky, ktorej adresa (URI) je uvedená v elektronickej správe,

d) autentifikácia používateľa pre odosielanie správ prostredníctvom autentifikačného certifikátu. Autentifikačný certifikát nie je súčasťou produktu. Je možné si ho objednať tu: https://www.dstore.sk/shop/product/edeskreader-autentifikator-15. Pre prístup do rozhrania ÚPVS sa používa integračné rozhranie DITEC, do ktorého sa oprávnený Používateľ taktiež autentifikuje samostatným spôsobom,

e) možnosť konfigurácie produktu:

f) určenie vstupného adresára, v ktorom sú umiestnené elektronické správy,

g) zadanie autentifikačného certifikátu, ktorý sa používa na autentifikáciu do ÚPVS (tento certifikát je používateľ povinný zaregistrovať v ÚPVS a naviazať na svoju identitu,

h) zadanie autentifikačných údajov používaných na prístup do integračného prostredia DITEC,

i) evidencia údajov potrebných pre vytváranie SK.Talk správ pre jednotlivé typy odosielaných podaní (evidované pre každý typ podania samostatne):

j) PospID – môžu uviesť v MessageContainer.MessageType,

k) PospVersion – môžeme uvádzať my na základe pospid a konfigurácie k pospid,

l) túto evidenciu bude možné spravovať,

m) prezerať údaje k typom podaní,

n) odoberať typy podaní,

o) pridávať nové typy formulárov a k nim viazané údaje,

p) realizovať export a import tejto evidencie,

r) reportovanie prípadných chýb vznikajúcich pri odosielaní elektronických správ, resp. správy o úspešnom ukončení odosielania. Možnosť uchovania chybového reportu do súboru.

2.3. Produkt je určený na použitie na pracovnej stanici alebo serveri v prostredí min Windows 10. Rozhranie aplikácie umožňuje jednak aktiváciu z príkazového riadku (command line pri zadaní vstupného adresára ako parametra, v prípade nezadania default nastavenie), alebo GUI umožňujúce toto zadanie Používateľom.

2.4 Organizačné zabezpečenie prevádzky aplikácie

Aplikácia D.Bulk Sender vyžaduje vytvorenie nasledovných predpokladov pre správne fungovanie:

a) systém Používateľa vytvorí správy vo formáte SK.Talk, v ktorých budú zadané všetky potrebné parametre, vrátane adresy elektronickej schránky príjemcu správy (URI),

b) Používateľ bude mať zaregistrovaný účet na ÚPVS a zaregistrovaný autentifikačný certifikát, súčasne musí pristúpiť k Dohode o integračnom zámere medzi Zhotoviteľom (DITEC) a NASESom,

c) Používateľ bude mať autentifikačné údaje pre prístup k integračnému rozhraniu DITEC.

2.5 Obmedzenia prevádzky

a) Poskytovať licencie - konzument na svojej strane nevykonáva všetky potrebné validácie pri konštruovaní podania a jeho následnom odosielaní prostredníctvom ÚPVS.

b) Koncový používateľ - konzument (prevádzkovateľ licencie produktu D.Bulk Sender) sa používaním produktu D.Bulk Sender zaväzuje k dodržovaniu pravidiel korektného vytvárania elektronických správ a požiadaviek smerovaných na ÚPVS. Konkrétne:

c) Overenie platnosti verzie použitého eFormulára,

d) Validovanie dát vstupného XML voči XSD schéme použitého eFormulára,

e) Súlad SenderID a SubjectID,

f) Existujúci adresát (OVM)  – kontrola voči datasetu https://data.gov.sk/dataset/zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou prípadne voči inému relevantnému datasetu alebo MetaIS,

g) Služba Poskytovateľa (OVM) overená voči https://data.gov.sk/dataset/upvs-esluzby, prípadne ak sa jedná o službu všeobecnej agendy, tak https://data.gov.sk/dataset/zoznam, prípadne voči inému relevantnému datasetu alebo MetaIS,

h) Validácie hodnôt elementov a atribútov voči schéme a štandardom SKTalk a Msg. Container v zmysle výnosu o jednotnom formáte elektronickej správy.

Koncový používateľ - konzument berie na vedomie, že v súlade s podmienkami na odosielanie požiadaviek a správ smerom na ÚPVS, sú zástupcovia prevádzky ÚPVS oprávnení v prípade identifikovania aktivít Koncového používateľa - konzumenta obmedzujúcich resp. ohrozujúcich plynulú prevádzku služieb ÚPVS vykonať opatrenia, ktoré obmedzia prípadne znemožnia odosielanie nesprávne vytvorených elektronických správ prípadne aj neúmerného zaťažovania zdrojov ÚPVS.

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita

3.1 Funkcionalita celého Produktu sa poskytuje len odplatne. Platby za funkcionalitu sa uhrádzajú ročne vopred, pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak. Aktuálny cenník sa nachádza na stránke TU.

4. Osobitné podmienky Licencie

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa TU. Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím ročného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť.

4.2 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.

4.3 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, aby mal možnosť byť upozornený na vydanie novej verzie Produktu.

4.4 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa emailom, telefonicky. Kontakty sú uvedené TU.