Osobitné licenčné podmienky pre D.Signer Suite

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Signer Suite.

1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

a) „Elektronický podpis" – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS.

b) „Nariadenie eIDAS" – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

c) „Produkt" – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi pre vytváranie a spracovanie Elektronického podpisu v súlade s Nariadením eIDAS a ZDS. Funkcionalita Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke. Pokiaľ nie je uvedené inak, jednotlivé časti Produktu boli certifikované Úradom.

d) „ZDS" – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

2. Popis Produktu

2.1 Produkt podporuje vytváranie profilov Elektronických podpisov a podporuje podpisovanie formátov dátových objektov v súlade s aktuálnou Používateľskou príručkou. Produkt a jeho súčasti – jednotlivé certifikované moduly sú uvedené nižšie a podrobne popísané v Používateľskej príručke.

2.2 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov:

a) D.Signer/XAdES .NET (D.Signer/XAdES Java) – certifikovaný prostriedok určený na vytváranie Elektronického podpisu vo formáte XAdES, ktorý slúži na autorizáciu elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov. Súčasťou tohto Produktu je aj knižnica PDFNet SDK v6.3.0 (prípadne jej aktualizovaná verzia), ktorá zabezpečuje pre dokumenty typu PDF ich spracovanie (konverziu a validáciu voči špecifikácii PDF/A-1) a zobrazovanie.

b) D.Signer Tools – komponenty určené na vytváranie nadstavbových dátových štruktúr obsahujúcich Elektronický podpis: • D.Sig XAdES Extender – komponent určený pre vytváranie nadstavbových dátových štruktúr obsahujúcich Elektronický podpis od zložených podpisov až po štruktúry elektronických podaní, • ASiC Factory – komponent určený prepodporu vytvárania a spracovania ASIC kontajnera v baseline profile, ktorý slúži pre spojenie štruktúr Elektronických podpisov a podpísaných dátových objektov.

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita

3.1 Bezodplatne poskytovaná funkcionalita zabezpečuje možnosť vytvárania Elektronického podpisu pre elektronické formuláre používané v procesoch elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci, ktoré sú publikované v rámci Modulu elektronických formulárov v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) vznení neskorších predpisov a Výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z., o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v aktuálnom znení.

3.2 Odplatne poskytovaná funkcionalita zabezpečuje možnosť vytvárania Elektronického podpisu aj pre ostatné dátové objekty v súlade s Dokumentáciou Produktu.

4. Osobitné podmienky Licencie

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa TU. Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím ročného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť.

4.2 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.

4.3 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš jednou fyzickou osobou ako Koncovým používateľom (osobný počítač, tablet, smartphone apod. – nie server obsluhujúci súčasne viacerých koncových používateľov).

4.4 V prípade Multilicencie k Odplatne poskytovanej funkcionalite umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu Produktu na toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia.

4.5 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, aby mal možnosť byť upozornený na vydanie novej verziu Produktu.

4.6 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa mailom, telefonicky. Kontakty sú uvedené TU.