Osobitné licenčné podmienky pre D.Signer Integration Suite

 

 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Signer Integration Suite.

1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

a) „Elektronický podpis" – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS.

b) „Nariadenie eIDAS" – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

c) „Produkt" – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi pre integráciu klientských komponentov a aplikácií určených na prácu s kvalifikovaným elektronickým podpisom, tj. D.Signer Suite a D.Viewer (.NET alebo Java) v rámci web stránok portálových riešení a ich spúšťanie z prostredia internetových prehliadačov, ktoré nepodporujú technológie NP API, resp. ActiveX. Funkcionalita Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke.

d) „ZDS" – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

 2. Popis Produktu

2.1 Produkt podporuje integráciu klientskych komponentov a aplikácii určených na prácu s kvalifikovaným elektronickým podpisom, t.j. D.Signer Suite a D.Viewer (.NET alebo Java) v rámci web stránok portálových riešení a ich spúšťanie z prostredia internetových prehliadačov, ktoré nepodporujú technológie NP API, resp. ActiveX). Produkt a jeho súčasti – jednotlivé moduly sú uvedené nižšie a podrobne popísané v Používateľskej príručke.

2.2 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov:

a) D.Bridge JS – komponent pre zjednodušenie integrácie klientskych komponentov a aplikácii určených na prácu s kvalifikovaným elektronickým podpisom, t.j. D.Signer Suite a D.Viewer (.NET alebo Java) v rámci web stránok portálových riešení. Hlavnou úlohou je detegovať prostredie používateľa (operačný systém, prehliadač, nainštalované komponenty a pod.) a na základne týchto informácii inštancovať správnu verziu komponentu. Ďalšou úlohou je zabezpečiť jednotné API, aby nebolo potrebné riešiť, ktorá verzia komponentu bola použitá.

b) D.Launcher – umožňuje používanie aplikácií pre Elektronický podpis (t.j. D.Signer Suite a D.Viewer (.NET alebo Java)) v internetových prehliadačoch Google Chrome (prípadne Chromium), Opera, Mozilla Firefox, Safari (len na Mac OS X) a MS Edge (teda v prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, resp.ActiveX) a slúži na vytvorenie spojenia a zabezpečenie komunikácie medzi web stránkou prehliadača a aplikáciami pre Elektronický podpis.

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita

3.1 Produkt neobsahuje Odplatne poskytovanú funkcionalitu.

4. Osobitné podmienky Licencie

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa TU. Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím ročného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť.

4.2 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.

4.3 Produkt je možné používať len na účely integrácie Produktov D.Signer Suite a D.Viewer.

4.4 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, aby mal možnosť byť upozornený na vydanie novej verziu Produktu.

4.4 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa emailom, telefonicky. Kontakty sú uvedené TU.