Osobitné licenčné podmienky pre D.PDF Signer

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.PDF Signer.

1.2. Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

a) „Elektronický podpis“ – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS.

b) „Nariadenie eIDAS“ – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

c) „Produkt“ – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi pre vytváranie a spracovanie Elektronického podpisu v súlade s Nariadením eIDAS a ZDS. Funkcionalita Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke.

d) „ZDS“ – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

2. Popis Produktu

2.1 Produkt D.PDF Signer je samostatná aplikácia určená na jednotlivé podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Aplikácia slúži na podpis PDF dokumentov. Tieto dokumenty v súlade s Výnosom o štandardoch konvertuje do príslušnej formy. Umožňuje výber elektronického dokumentu na podpísanie – súboru v adresári, ako aj súboru, do ktorého má byť podpísaný elektronický dokument uložený. Aplikácia umožňuje voliteľne pripojiť k takto vytvorenému kvalifikovanému elektronickému podpisu aj kvalifikovanú časovú pečiatku, ak má Používateľ takúto službu sprístupnenú.

2.2 Parametre kvalifikovaného elektronického podpisu: formát vytváraného podpisu – vytvorenie podpisu podľa profilu XAdES_ZEP v2.0 alebo XAdES_ZEPbp v1.0 (ASiC).

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita

3.1 Fukcionalita celého Produktu sa poskytuje len odplatne. Platby za funkcionalitu sa uhrádzajú ročne vopred, pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak. Aktuálny cenník sa nachádza na stránke TU.

4. Osobitné podmienky Licencie

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa TU.

4.2 Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím príslušného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť zakúpením novej licencie na príslušné obdobie.

4.3 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.

4.4 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš jednou fyzickou osobou ako Koncovým používateľom (osobný počítač, notebook a pod. – nie server obsluhujúci súčasne viacerých koncových používateľov). V prípade Multilicencie k odplatne poskytovanej funkcionalite, umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu Produktu na toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia.

4.5 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, eShop, aby mal možnosť byť upozornený na vydanie novej verzie Produktu.

4.6 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa mailom, telefonicky. Kontakty sú uvedené TU.