Osobitné licenčné podmienky pre D.Viewer

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Viewer.

1.2 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt D.Viewer.

Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

a) „Elektronický podpis" – kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, zdokonalený elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS alebo zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS.

b) „Nariadenie eIDAS" – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

c) „Produkt" – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov obsahujúcich: elektronický podpis vytvorený v súlade sNariadením eIDAS a ZDS. Funkcionalita Produktu je popísaná v aktuálnej Používateľskej príručke.

d) „ZDS" – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

2. Popis Produktu

2.1 Produkt slúži na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov, a to v súlade s aktuálnou Používateľskou príručkou. Produkt a jeho súčasti sú uvedené nižšie a podrobne popísané v Používateľskej príručke.

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita

3.1 Bezodplatne poskytovaná funkcionalita zabezpečuje možnosť prezerania dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov a vizualizáciu elektronických formulárov na základe číselníkov vizualizácií zo zdrojov prednastavených v rámci konfigurácie Produktu pri jeho inštalácii.

3.2 Odplatne poskytovaná funkcionalita umožňuje:

a) pridať v rámci konfigurácie Produktu linky na ďalšie zdroje číselníkov vizualizácií pre zabezpečenie vizualizácie ďalších elektronických formulárov.

b) pre dátové štruktúry obsahujúce kvalifikovaný elektronický podpis zobrazovať informácie uvedené v štruktúre elektronického podpisu, relevantné napr. pre vyplnenie osvedčovacej doložky a záznamu o zaručenej konverzii.

4. Osobitné podmienky Licencie

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa TU. Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím ročného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť.

4.2 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.

4.3 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš jednou fyzickou osobou ako Koncovým používateľom (osobný počítač, tablet, smartphone apod. – nie server obsluhujúci súčasne viacerých koncových používateľov).

4.4 V prípade Multilicencie k Odplatne poskytovanej funkcionalite umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu Produktu na toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia.

4.5 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, aby mal možnosť byť upozornený na vydanie novej verziu Produktu.

4.6 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa emailom, telefonicky. Kontakty sú uvedené TU.