Certifikáty 

Elektronické certifikáty sú informácie pripojené alebo inak logicky spojené s elektronickým dokumentom. Používajú sa na overenie identity a autenticity v elektronickom prostredí. Ich úlohou je zabezpečiť, že osoba, organizácia alebo webová stránka, s ktorými subjekt komunikuje, sú skutočné a dôveryhodné.

Úrovne elektronického podpisu

Obyčajný elektronický podpis
Elektronické podpisy, ktoré nespĺňajú žiadne technické štandardy. Napr. napísaný text, kód alebo obrázok podpisu vložený v elektronickom dokumente.


Zdokonalený elektronický podpis


Je definovaný Nariadením eIDAS v článku 26. Je vytvorený na základe súkromného kľúča podpisujúceho, umožňuje jeho identifikáciu a integritu podpisovaných dát. Vydavateľ certifikátu je ľubovoľný.

Zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte

Dočasne akceptovaný spôsob autorizácie pre vybrané elektronické podania a v zmysle vyhlášky 511/2022 Z. z. nazývaný tiež Uznaný spôsob autorizácie. Nemá adekvátny právny účinok a nie je možné ho použiť na elektronické podania, pri ktorých musí byť v listinnej podobe vlastnoručný podpis úradne osvedčený.
Kvalifikovaný elektronický podpis

Najvyššia úroveň podpisu podľa eIDAS. Má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis a je uznávaný v rámci celej EÚ. Je založený na kvalifikovanom certifikáte a k jeho vytvoreniu je nutné certifikované zariadenie - čipová karta/USB token.

V našej ponuke nájdete tieto typy certifikátov:

Kvalifikované certifikáty

Kvalifikované certifikáty (SK) sú určené pre komunikáciu občanov s orgánmi verejnej moci, súčasne sa využívajú aj pre komerčné účely. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je možné využiť na vytváranie elektronického podpisu a jeho overenia. Iné využitie, ako je napríklad šifrovanie správ, je obmedzené legislatívou.

Komerčné certifikáty

Komerčný certifikát je typ digitálneho certifikátu, ktorý je vydávaný jednotlivcom alebo fyzickým osobám s cieľom overenia a potvrdenia ich identity v elektronickom obchode a komunikácii. Tento certifikát má svoju významnú úlohu predovšetkým tam, kde nemožno vzhľadom na platnú legislatívu využiť kvalifikovaný certifikát. 

DUÁL certifikát

DUÁL certifikát je kombinácia kvalifikovaného a komerčného certifikátu. Vydáva sa iba na zabezpečené úložisko - čipovú kartu StarCos. Okrem kvalifikovaného elektronického podpisu umožní aj funkciu autentizáciu klienta (prihlásiť sa do rôznych informačných systémov) alebo šifrovanie e-mailových správ.