Osobitné licenčné podmienky pre eDeskReader


1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt eDeskReader.

1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

a) „GUI" – Grafické používateľské rozhranie (angl. Graphical User Interface), skratka GUI, používateľské rozhranie, ktoré umožňuje ovládať Produkt pomocou súboru interaktívnych obrazových prvkov. Tie spúšťajú príkazy a umožňujú priamu interakciu s Produktom.

b) „NASES" – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

c) „Produkt" zabezpečuje komunikačný proces s elektronickou schránkou ÚPVS na úrovni webových služieb, sťahuje správy a metadáta o správach podľa nadefinovaných nastavení.

d) „ÚPVS" Ústredný portál verejnej správy dostupný na adrese https://www.slovensko.sk/ .

e) „Zákon o eGovernmente" – zákon č. 305/2013 Z. z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení neskorších predpisov.

2. Popis Produktu

2.1 Produkt zabezpečuje prístup k obsahu elektronickej schránky a jeho stiahnutie do prostredia používateľa – po autentifikácii prostredníctvom autentifikačného certifikátu je sprístupnený obsah elektronickej schránky a dokumenty sú stiahnuté do prostredia používateľa (lokálne uchovávané v definovanom úložisku). Spolu so správami sú uchovávané aj „metadáta o správe", napr. čas jej doručenia, čo môže byť dôležité pri ďalšom sledovaní lehôt (napr. na podanie odvolania). Týmto krokom sú zároveň vymazané z elektronickej schránky a nemôže nastať prekročenie jej kapacitných limitov.

2.2 Potvrdenie doručenia správy – pre správy doručované „do vlastných rúk" je správa používateľovi sprístupnená až po potvrdení doručenia správy (podobne ako „žltý lístok" na pošte). Produkt zabezpečuje takéto potvrdenie doručenia a následne možnosť sprístupnenia a stiahnutia takejto správy do lokálneho úložiska.

2.3 Plná konfigurovateľnosť produktu - je možné plánovať činnosť produktu tak, aby neprebiehalo potvrdzovanie doručenia správ v čase, kedy nie je možné ich ďalšie efektívne spracovanie používateľom (napr. piatok poobede, resp. v čase neprítomnosti). Na úrovni konfiguračných parametrov je ďalej možné definovať cestu k prostrediu používateľa (kam sa budú ukladať stiahnuté správy), časový interval spúšťania sťahovania správ a príznak, či sa po stiahnutí správy majú tieto vymazať z elektronickej schránky.

2.4 Produkt sa skladá z modulov – jednotlivé moduly sú uvedené nižšie a podrobne popísané v Používateľskej príručke.

2.5 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov:

a) eDR – modul zabezpečuje komunikačný proces s elektronickou schránkou ÚPVS na úrovni webových služieb, sťahuje správy a metadata o správach podľa nadefinovaných nastavení.

b) eDR Admin – slúži na konfiguráciu aplikačných nastavení eDR a umožňuje zobraziť dátum a čas stiahnutia správ z elektronickej schránky.

2.6 Detailný popis produktu je umiestnený na stránke TU.

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita

3.1 Fukcionalita celého Produktu sa poskytuje len odplatne. Platby za funkcionalitu sa uhrádzajú mesačne vopred, pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak. Aktuálny cenník sa nachádza na stránke TU

4. Osobitné podmienky Licencie

4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa TU. Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorú má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím príslušného časového úseku, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju obnoviť zakúpením novej licencie na príslušné obdobie.

4.2 Územný rozsah Licencie je určený miestom, kde sa dané Zariadenie fyzicky nachádza.

4.3 Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na stránkach Poskytovateľa, aby mal možnosť byť upozornený na vydanie novej verzie Produktu.

4.4 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa emailom, telefonicky. Kontakty sú uvedené TU.